+

TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG

" Bên cạnh hoạt động kinh doanh, chúng tôi nhận thức rõ rằng phải trở thành một doanh nghiệp tốt, có Trách nhiệm xã hội và Bảo vệ môi trường. Đây luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của TUV hướng tới sự phát triển bền vững "